WSZYSTKIE PRODUKTY OFEROWANE W NASZYM SKLEPIE OBJĘTE SĄ GWARANCJĄ PRODUCENTA
 2222latagwarancji.png 

REKLAMACJE I ZWROTY


GWARANCJA

Okres gwarancji zawsze podawany jest w opisie przedmiotu. W przypadku wystąpienia usterki bądź awarii zakupionego produktu prosimy o kontakt w celu ustalenia warunków reklamacji. Koszty dostarczenia wadliwego produktu do Naszego salonu pokrywa Nabywca. W przypadku zasadności reklamacji koszty dostarczenia towaru do Klienta ponosi firma Strefa Łazienek. Warunki gwarancji, w tym termin naprawy określa gwarant. Reklamowany produkt powinien zostać dostarczony kompletny (dokumentacja, opakowanie, akcesoria).

 

Do uszkodzonego towaru musi być załączony:

- kompletny reklamowany produkt (fabrycznym opakowaniem, dokumentacją oraz pozostałymi elementami produktu),

- opis usterki oraz okoliczności awarii,

- karta gwarancyjna bądź dowód zakupu (paragon, Fv Vat),
 

Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. W przypadku konieczności wysłania towaru do specjalistycznych serwisów okres naprawy może zostać wydłużony maksymalnie do 28 dni roboczych, o czym klient zostanie poinformowany.

W przypadku nie uzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur pokrywa klient, włącznie z kosztem przeprowadzonych ekspertyz.

 

ZWROT PRODUKTU – ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

1. Klient/Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł ze Sprzedającym umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania terminu, o którym mowa w zd. 1 wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem, w szczególności: 

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej e -mail na adres sklep@EISSOUND.pl (wzór oświadczenia dostępny pod regulaminem - załącznik nr 1), 

b) pocztą tradycyjną, pisemnie na Adres Korespondencyjny Sprzedającego – Niepodległości 1, 42-504 Będzin, 

c) przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedającego, 

1a. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w sposób wskazany w ust. 1 lit. a lub c Sprzedający prześle niezwłocznie Kupującemu na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. 

1b. Termin, o którym mowa w ust. 1 zd. 1 liczy się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Klienta będącego Konsumentem lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. 

2. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta będącego jednocześnie Konsumentem o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. 

3. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący jednocześnie Konsumentem, chyba że wyrazi on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 

4. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta będącego jednocześnie Konsumentem do chwili otrzymania rzeczy z powrotem. 

5. Jeżeli Klient będący jednocześnie Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

6. Klient ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedającemu nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. 

7. Klient będący jednocześnie Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 

8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

9. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje Klientowi będącemu Przedsiębiorcą. 

10. Z uwagi na treść art. 12 ust. 1 pkt. 12 ustawy o prawach konsumenta z dn. 24 czerwca 2014 r. Sprzedający zobowiązany jest poinformować, iż zgodnie z art. 38 tejże ustawy prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

11. Odpowiedzialność za dostarczenie towaru do sprzedawcy w stanie nienaruszonym spoczywa po stronie Klienta. Klient ma obowiązek należycie zabezpieczyć towar (folią bąbelkową, styropianami, narożnikami lub pianką). Paczka powinna zawierać oznaczenia ostrzegawcze (np. uwaga szkło, ostrożnie nie rzucać). Na wypadek uszkodzeń dobrze jest towar ubezpieczyć i wykupić opcje sprawdzenia przy odbiorze - tylko wtedy możemy sprawdzić towar przy kurierze i spisać odpowiedni protokół w razie szkody. W każdym innym przypadku reklamacja zostaje z automatu odrzucona przez firmę kurierską.


12. Zwroty należy dokonywać na wskazany poniżej adres:


Strefa Łazienek
ul. Niepodległości 1 
42-504 Będzin